格安国際電話カード販売携帯サイトここから Pchannel
 Mga Inpormasyon Tungkol sa DOOR TO DOOR CARGO
kami ay sumiserbisyo sa inyo.tulad ng mga importante ninyong mga gamit. Ka ipapadala ninyo sa inyong pamilya o kamag-anak na nasa Pilipinas sa pamamagitan ng Balik Bayan Box .At sa Door to Door Delivery.Serbisyo ng Balik Bayan Box Trans Tech Co.Ang Sariling Systema Sa Pagpapadala ay binibigyan po ng halaga.Bago maipadala tulad po ng Pag-kontrol sa lahat nang mga bagahe.At bago pa po ito maipadala tsini-tsek nila lahat.Na kung saang lugar at eksaktong pagdadalhan nitong mga bagahe.
 Mga presyo ng Listahan
Mayroon po tayong tatlong 3 klase ng Bagahe na kahon

*Large-Malaki(73×63×48cm)
Ang Lahat ng Po ng presyo ay pareho lang.Ang kahon po na pinapadala ay pareho lang.At wala din pong bayad sa pagkuha ng inyong mga bagahe.Ang lahat po nang yan ay pareho lang.
 PERIOD
 PROCEEDING TO SEND CARGO AND CONFIRM
DOOR TO DOOR order      
BOX DELIVERYBOX DELIVERY
Paki-check sa inyong kahon na inorder:sukat bilang ng piraso,dokyumento
Ang nilalaman nang mga ipapadalang dokyumento
Pagalalagay ng mgabinabalo sa kahon
Para maiwasan ang pagkasira nang kahon,paki-balot nang maigi ang inyong mga kagamitan(halimbawa:nababasag na gamit)Ang mga kahon ay dapat nakahanay lamang nang taas hanggang tatlong hanay sa loob ng lalagyan.Ang mga kahon na mababa ang pagkahanay ay nalalagay po lamang sa pagkasira,kung hindi naibagay nang maayos na lalagyan.
delikadong mga gamit gaya nang computer,cameras,electric appliances ay dapat nakalagay sa kanilang orihinal na kahon para makakuha nang insurance.Second hand/nagamit na kagamitan ay nasasabisa insurance.sobrang bigat na kahon na hindi kayang buhatin nang kamay ay hindi nasasali sa pagkuha nang Sagawa.

Ang PagbalotAng Pagbalot
Ayusinang pagsarado nang kahon na gamit nag packaging tape.huwag po gamitan nang lubid para pagbalot.isulat ang impormasyon sa nagpadala(pangalan,tirahan,telepono)ang impormasyon sa tatanggap {pangalan,tirahan,telepono}at ang tracking na numero na inyong kahongamit ang felt-pen.para maiwasan ang pagkasira,huwag galawin ang orihinalna porma nang kahon{halimbawa:hanay na porma sa ibabaw ng kahon,palakihin o dugtungan ang laki ng kahon}kahon na iniiba ang pagkaporma ay hindi nasasali sa insurance at maaring mabibigyan nang karagdagang bayad.
Ang pagsulat sa tamang ipapadala
Paki-kumpleto sa paglagay sa mga kakailanganing.impormasyon
sa listahan nang nakabalot sa paggamit ng(Packing list Sample) sa Karagdagang paggamit.ang listahan nang ibinalot ay para sa paggamit ng nang kalinawan sa custom.ang kahon ay hindi maipadala kung mayroong mga kulang o maling impormasyon ayon sa listahan nang ibinalot.pagkatapos makumpleto ang listahan,itago ang unang kopya{kopya ng nagpadala}galing sa listahan nang ibinalot para sa katibayan na iyong hinawakan.ang listahan nang ibinalot ay naglalaman ng importanteng impormasyon kagaya nang numero tracking,na siyang kinakailangan para maipaasikaso ang inyong kahon.ang naiwang5 limang pirasong kopya ay dapat maibalik sa loob ng plastic na envelope na nakalagay sa kabilang giliran nang kahon.
Ang pagbayad
Tanggapan ng mga sulat:Maaari kayong magpadala sa inyong bayad sa tanggapan bg nga sulat.bago pumunta sa tanggapan ng mga sulat,siguraduhin po lamang na matapos ninyong sulatan ang resibo nang tanggapan ng mga sulat.
Ang reserbasyon sa pagkuha
Pakitawagan ninyo kami para sa reserbasyon sa pagkuha,pagkatapos kumpletuhin ang inyong bayad.Oras ng pagkuha:7pitong araw sa isang linggo/11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-21,19-21
maaari kayong pumili Oras ng pag reserba:pakitawagan po ninyo kami bago ang oras ng pagkuha(Trans tec co:Lunes Hanggang Biyernes hanggang 17:00,Sabado hanggang 16:00)?
Ang Pagkuha
Ang sagawa express ay ang siyang kukuha sa inyong mga kahon.
pakisulatan maigi ang resibo nang sagawa expressz(Kulay Mala rosas)bago ang skedyul sa pagkuha.sobrang bigat masikip na hagdanan at daan na dadaanan ay maaaring magkaroon nang kahirapan sa driver ng sagawa ay maging pagkakaroon ng hindi pagkuha nang inyong kahon.ang aming maipayo po lamang na sana,gawing dalawang maliliit na kahon para sa pagkuha nang madalian.itago ang kopya ng resibo na ibinigay nang tauhan ng sagawa sa inyo,hanngang sa matanggap nang tatanggap nang inyong ipinadalang pasalubong.

Tagalog Order New no.03-5858-6935
Copyright(C)2006 Pchannel.All Rights Reserved.  SITE MAP